Omzetbelasting

 
Kleineondernemersregeling

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling
Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?
 
U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

De 3 voorwaarden

 1. U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
 2. U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
 3. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is. Verder krijgt u geen belastingvermindering vanwege de kleineondernemersregeling in een aantal specifieke situaties

Meer dan 1 onderneming? Btw optellen

Bestaat uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma uit meer dan 1 onderneming? Dan moet u bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de btw-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor u als ondernemer en niet per onderneming. Hebt u bijvoorbeeld een eenmanszaak en een maatschap? Dan geldt voor beide de kleineondernemersregeling. Dit zijn namelijk 2 ondernemers voor de btw.

Starten, stoppen of overnemen

Als u een bedrijf start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de kleineondernemersregeling. U mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

Ontheffing administratieve verplichtingen
 
Kleine ondernemers moeten ook een administratie bijhouden. Maar betaalt u € 1.345 of minder btw per jaar? En bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof)? Dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U doet dan geen btw-aangifte meer en u mag dan geen btw meer factureren.

Voordelen van ontheffing

 • U hoeft alleen uw inkoopfacturen te bewaren.
 • U hoeft geen facturen te sturen en u brengt geen btw in rekening.
 • U hoeft geen boekhouding meer bij te houden voor de btw.  
 • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen.

Nadelen van ontheffing

 • U mag geen factuur met btw uitreiken. Doet u dat wel, dan vervalt de ontheffing.
 • Als u meer btw kunt aftrekken dan u over uw omzet moet betalen, kunt u het verschil niet terugkrijgen. Dit nadeel kan zwaar wegen als u grote investeringen doet.  
 • U krijgt jaarlijks een vragenformulier toegestuurd. Daarmee beoordelen wij of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet.  
 • In enkele gevallen moet u toch aangifte doen. Met het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte komt u te weten of u aangifte moet doen.
  Meestal moet u voor de inkomstenbelasting toch een boekhouding bijhouden.
 • De ontheffing kan vervallen
  Wanneer uw omstandigheden veranderen, vervalt misschien uw recht op ontheffing van administratieve verplichtingen. U kunt de ontheffing ook opzeggen.

Toch een factuur versturen

Wanneer u toch facturen verstuurt, breng dan geen btw in rekening. Anders vervalt uw ontheffing.

 

Administratieve verplichtingen

Wat administreert u voor de btw

Hoe u uw administratie opzet, bepaalt u zelf. Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet betalen en hoeveel btw u van ons terugvraagt. Hoe u ook administreert, zorg ervoor dat u de gegevens die u nodig hebt voor uw btw-aangifte en voor uw opgaaf ICP, gemakkelijk kunt vinden in uw administratie. Dat betekent dat u per aangiftetijdvak overzichten moet bijhouden van:

 • uitgaande facturen (als u het factuurstelsel toepast)
 • inkomsten (als u het kasstelsel toepast) vindt deze in uw kas- en bankadministratie
 • ontvangen facturen
 • privégebruik van goederen en diensten
 • Verschillende btw-tarieven
 • Ontvangsten die zijn belast met verschillende btw-tarieven, registreert u afzonderlijk per btw-tarief


Waarover betaalt u btw?

U betaalt btw over uw omzet. Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Over sommige goederen en diensten betaalt u geen btw. Bijvoorbeeld bij vrijstelling of verlegging van btw. Ook als u zakendoet met het buitenland gelden andere regels.

Uw omzet

Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. Afhankelijk van het btw-tarief dat ervoor geldt, betaalt u hierover een bedrag aan btw. Levert u een combinatie van goederen en diensten? Dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Lees meer hierover bij Combinatie van goederen en diensten. Ook lease kan zowel over goederen als diensten gaan.

Bemiddeling en bijzondere omzet

Levert u de goederen of diensten niet rechtstreeks, maar bemiddelt u hierbij? Wat dit betekent voor de btw die u moet betalen,

Bemiddeling bij overeenkomsten

Bemiddeling kan voor de btw zowel een levering van goederen zijn, als een dienst. Dit hangt ervan af of de kopende en de verkopende partijen waartussen u bemiddelt, met elkaar in contact komen. Dit heeft dan gevolgen voor het bedrag waarover u btw betaalt. En als u zakendoet met het buitenland, bepaalt de levering of de dienst in welk land u btw moet betalen.

Bemiddeling waarbij u een overeenkomst op eigen naam sluit

Als u de overeenkomst op eigen naam sluit, werkt u als commissionair. Uw werkzaamheden gelden dan als levering. U werkt wel in opdracht, maar u brengt de kopende en de verkopende partij niet met elkaar in contact. U handelt dan alsof de goederen of diensten aan u geleverd worden.
De leverancier stuurt u een factuur voor de goederen of diensten. Vervolgens stuurt u een factuur aan uw opdrachtgever, de koper. Naast de prijs voor de goederen of diensten, berekent u daarbij uw provisie. U moet btw betalen over het totale bedrag. De btw die u hebt betaald aan de leverancier, kunt u aftrekken als voorbelasting.
Bemiddeling waarbij andere partijen de overeenkomst sluiten
Bemiddelt u tussen 2 partijen die uiteindelijk met elkaar de overeenkomst sluiten? Bijvoorbeeld als makelaar? Dan gelden uw werkzaamheden als dienst. Voor deze dienst brengt u een vergoeding aan uw opdrachtgever in rekening. U betaalt btw over deze vergoeding.

Buitenland

Bemiddelt u, al dan niet op eigen naam, voor transacties waarbij een buitenlandse ondernemer is betrokken? Dan betaalt u mogelijk btw in het land waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Meer informatie hierover vindt u bij het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland

In een aantal gevallen ontvangt u wel een vergoeding, terwijl u daar geen goederen of diensten voor hebt geleverd. Of u krijgt meer betaald dan de vergoeding Meestal bestaat uw omzet uit de vergoeding die uw klanten betalen voor de goederen en diensten die u levert. U betaalt dan btw over die omzet. In een aantal gevallen ontvangt u wel een vergoeding, terwijl u daar niet direct goederen of diensten voor levert. Bijvoorbeeld als u subsidies of fooien ontvangt. In sommige gevallen betaalt u btw over deze bijzondere omzet.

Buitenland

Levert u goederen of diensten aan buitenlandse ondernemers? Of koopt u in het buitenland goederen of diensten van ondernemers? Dan moet u daarover mogelijk btw betalen.
Zakendoen met het buitenland
Doet u zaken met buitenlandse handelspartners, dan speelt vaak de vraag: wie betaalt de btw? Ook krijgt u bij internationale handel te maken met belastingregels uit binnen- en buitenland. Lees hier alles over de fiscale regels bij export en import.
Goederen en diensten naar andere EU-landen
Btw berekenen, facturen maken en aangifte doen. Wat moet u doen als u goederen of diensten levert aan klanten in andere EU-land
Goederen en diensten afnemen uit andere EU-landen
Goederen en diensten die u koopt van een ondernemer uit een ander EU-land, zijn meestal belast in Nederland.

Zakendoen buiten de EU

Als u zakendoet buiten de EU, hebt u te maken met de btw-regels in ons land en de regels in het andere land.

Btw-identificatienummers controlere

Voor u is het belangrijk om te weten of uw klant inderdaad ondernemer is. Controleer daarom altijd het btw-identificatienummer van uw klant. Hulpmiddel hiervoor is de site VIES van de Europese Commissie.

Btw terugvragen uit andere EU-landen

Hebt u btw betaald in een ander EU-land? En doet u daar geen btw-aangifte? U kunt de buitenlandse btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst.

Btw-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die btw wel in rekening brengt.

Privégebruik, personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

Over goederen die u privé gebruikt of voor uw personeel en relaties, betaalt u meestal btw. U hebt voor deze goederen namelijk eerder btw afgetrokken als voorbelasting. Voor dit gebruik moet u dan btw betalen. Meer hierover leest u bij Privégebruik en Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken.