Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. AZORIAN B.V is een besloten vennootschap die zich richt op het uitvoeren van administratieve, adviserende en ondersteunende werkzaamheden voor haar klanten, één en ander in de meest ruime zin.

2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt AZORIAN BV als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door of met medewerking van een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door AZORIAN BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat AZORIAN BV in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door AZORIAN BV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door AZORIAN BV in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum aansprakelijkheid van EURO 10.000. Elke vordering jegens AZORIAN BV verjaart 12 maanden nadat de gerelateerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor AZORIAN BV aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door AZORIAN BV afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat AZORIAN BV in verband met die verzekering draagt.

5. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. AZORIAN BV gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden. AZORIAN BV zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende cliënt, en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AZORIAN BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan AZORIAN BV verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal AZORIAN BV niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

7. Ieder die gebruik maakt van de diensten van AZORIAN BV geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van AZORIAN BV dan de direct betrokken medewerker(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

8. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor AZORIAN BV werkzaam zijn of waren.

9. Op de rechtsverhouding tussen AZORIAN BV en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen AZORIAN BV en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

10. Niet alleen AZORIAN BV , maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk wordt gehouden nadat zij het kantoor van AZORIAN BV hebben verlaten.

11. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Oktober 2012